Vse o prodaji vstopnic Spletna prodaja vstopnic Cart

Pravila in pogoji sodelovanja

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA v spletni akciji "ŠPASKO POPULARNOSTI”

Splošne določbe

Kulturno društvo Špas teater, Slovenska cesta 22b, 1235 Mengeš (v nadaljevanju organizator), prireja spletno akcijo z naslovom: "ŠPASKO POPULARNOSTI” (v nadaljevanju spletna akcija), da s pomočjo uporabnikov izbere najboljše ustvarjalce (igralko, igralca) in predstavo sezone 2019/2020 po mnenju občinstva ter podeli ustvarjalcem priznanje za sodelovanje. V spletni akciji sodelujejo vsi uporabniki, ki bodo s spletno glasovnico glasovali za izbor Špaska popularnosti in so se z vpisom svojega naslova elektronske pošte ter telefona strinjali, da sodelujejo v spletni akciji. Sodelujoči izpolnijo spletni obrazec za glasovanje na spletni strani www.spasteater.si.

Spletna akcija poteka od 10.1.2020 do 29.5.2020, do 23:59 ure. Akcija se izvaja preko aplikacije za glasovanje, kjer veljajo tudi siceršnji splošni pogoji za spletne akcije Špas teatra.  
Organizator bo v okviru spletne akcije organiziral manjše nagradne igre za spodbujanje k sodelovanju in podelil nagrade, ki jih bo tekom akcije objavil na svoji spletni strani spasteater.si Nagrade se med sodelujočimi uporabniki določijo z žrebom. Rezultate glasovanja in prejemnike nagrad bo organizator objavil na svoji spletni strani oziroma družbenih omrežjih. Nagrade bodo podeljene skladno s temi Pravili in pogoji sodelovanja.

Družba Facebook ni preko svojih omrežij facebook in Instagram na nikakršen način povezana s spletno akcijo ter ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

 

Namen spletne akcije in nagradne igre:

Namen spletne akcije je v okviru izbranih 7 predstav Špas teatra in v okviru 30 igralk in igralcev izbrati najboljše po mnenju občinstva in sicer po kriterijih: igralka, igralec in predstava ter podeliti priznanje sodelujočim ustvarjalcem v sezoni 2019/2020.

Špas teater organizira promocijsko akcijo za zveste obiskovalce Špas teatra in uporabnike/prijatelje Špas teatra na spletni strani in družbenih omrežjih, s pozitivno namero graditi odnos s svojimi uporabniki in razveseljevati uporabnike ter jih nagrajevati za zvestobo Špas teatru.

Namen spletne akcije je tudi pridobivanje novih kontaktov skozi spodbujanje komunikacije z uporabniki in spodbujanje k izpolnjevanju spletne glasovnice za izbor Špaska popularnosti.

 

Kdo lahko sodeluje v spletni akciji

V spletni akciji lahko sodelujejo vsi uporabniki, ki so ob zaključku glasovanja z vpisom svojega elektronskega naslova in telefona soglašali, da sodelujejo v spletni akciji in da se njihov elektronski naslov uporabi za obveščanje o nagradi ter o novicah in ponudbah Kulturnega društva Špas teater (organizator). Z enega e-naslova se lahko odda en glas v posamezni kategoriji.

Sodelujoči, mlajši od 18 let, v spletni akciji ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločena iz žreba, organizator pa izžreba drugo osebo. V spletni akciji ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi spletne akcije oziroma nagradne igre. Prav tako v spletni akciji ne morejo sodelovati pravne osebe. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči vpiše svoj naslov elektronsko pošto in telefon, s čimer soglaša s pravili spletne akcije z nagradno igro. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

 

 

Način sodelovanja v spletni akciji

Uporabniki spletne strani Špas teatra, ki sodelujejo v spletni akciji ŠPASKO POPULARNOSTI na način, kot ga akcija določa v napovedi, tj. z glasovanjem, sodelujejo v akciji z izvajanjem navodil akcije, s posredovanjem svojega spletnega e-naslova in telefona oziroma podatkov, kot jih določa akcija ter določila teh Splošnih pogojev.

Pri glasovanju (izbiranje preferenčnih opcij) uporabnik sam izbere in glasuje med razpoložljivimi možnostmi ter sodelovanje v akciji potrdi s klikom na  oznako 'glasuj'. Glasovanje v akciji poteka na način, kot določajo ta pravila spletne akcije.

Glasovanje ima rok veljavnosti akcije (od 10.1.2020 do 29.5.2020 do 23:59) in v tem roku lahko uporabniki sodelujejo v akciji. Z enega e-mail naslova se lahko odda 1 glas za posamezno kategorijo.
Vse zbrane glasove organizator spremlja elektronsko in vodi evidenco, rezultate glasovanja pa po koncu akcije javno objavi.  Rezultati glasovanja se določijo računalniško, s spletnim sistemom štetja glasov. Kriterij glasovanja, ki je prejel največje število elektronskih glasov uporabnikov se avtomatsko umesti na najvišje mesto – je zmagovalec v svoji kategoriji.  

Vsak, ki želi sodelovati v spletni akciji, mora izpolniti elektronsko glasovnico za izbor Špaska popularnosti in z vpisom svojega naslova elektronske e-pošte in telefona ob oddaji glasovnice soglašati, da sodeluje v spletni akciji, k Pravilom in splošnim pogojem sodelovanja v spletni akciji ter da se njegov naslov elektronske pošte uporabi za obveščanje: novice in ponudbe Kulturnega društva Špas teater (organizator). Organizator v okviru spletne akcije organizira tudi nagradne igre. Organizator bo najkasneje v 5 delovnih dneh po preteku časa trajanja nagradne igre v okviru tu opisane spletne akcije izvedel elektronsko žrebanje, izžrebal nagrajence med sodelujočimi uporabniki in jih o nagradi obvestil preko elektronske pošte.

Uporabniki/nagrajenci

Uporabniki oziroma nagrajenci dovoljujejo objavo svojih imen in priimkov na spletni strani in na družbenih omrežjih organizatorja. Žrebanje nagrajencev ne bo javno. Žrebanje bo v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre ter zunanjega člana. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagradna igra, nagrade in prevzem

V okviru spletne akcije bo organizator podelil nekaj nagrad manjše vrednosti za spodbujanje uporabnikov h glasovanju ter nagrado ob zaključku glasovanja. Organizator bo tekom spletne akcije na spletni strani in na svojih družbenih omrežjih objavil opis aktualne nagrade ter določil rok glasovanja v spletni akciji, v katerem se uporabniki potegujejo za posamezno nagrado (znotraj roka spletne akcije). Pogoj za sodelovanje v žrebanju za posamezno nagrado je določen in sicer uporabnik sodeluje z glasovanjem po izbranem kriteriju (igralka, igralec, predstava) ter v spletni obrazec vpiše svoj e-naslov in telefon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v glasovanju ali nagradnih žrebanjih. En uporabnik lahko sodeluje v vseh objavljenih nagradnih igrah znotraj spletne akcije Špasko popularnosti.

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni v roku dveh delovnih dni po žrebanju na e-naslov, ki ga so ga vpisali na elektronski glasovnici. Nagrajenci morajo v roku 8 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Na e-naslov, ki ga je uporabnik navedel na elektronsko glasovnico, bo organizator poslal obvestilo o prevzemu nagrade.

Če organizator spletne akcije in nagradne igre v okviru le te v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej spletni akciji in pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug namen. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti zamenjava za denar ali vstopnice za predstave Špas teatra. Nagrade so izdane na ime in niso prenosljive. Menjava nagrade za drugo blago ali storitev prav tako ni možno.

Varovanje osebnih podatkov

Kulturno društvo Špas teater se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator.

E-kontakt upravljavca zbirke/varovanja osebnih podatkov: marketing@spasteater.com.

Udeleženec v spletni akciji organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Vsak udeleženec v spletni akciji z vpisom naslova elektronske pošte in telefona potrdi sodelovanje v spletni akciji in s tem organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) za sodelovanje v spletni akciji, za namene izvedbe glasovanja in nagradne igre ter za obveščanje o novicah in ponudbah Kulturnega društva Špas teater. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Za izvedbo spletnega glasovanja in nagradne igre organizator uporablja naslov elektronske pošte in telefonske številke, od izžrebancev pa naknadno pridobi tudi naslednje podatke : ime, priimek, datum rojstva in naslov bivališča ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe tega glasovanja in z njim povezane nagradne igre.

Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v spletni akciji kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja, na elektronski naslov marketing@spasteater.com.

Družba v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic, ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja z vložitvijo zahteve, poslane na naslov:

Kulturno društvo Špas teater, Slovenska 22b, 1235 Mengeš, s pripisom »za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronski naslov: marketing@spasteater.com.

Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju spletne akcije in z njo povezane nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih glasovanja, žrebanja oz. prevzema nagrade.

Preberite si še Politiko varstva osebnih podatkov organizatorja tukaj.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· (ne)delovanje spletne strani Špas teatra (www.spasteater.com) in aplikacije spletne glasovnice,
· (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
· nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja partnerjev, pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve ali vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v spletni akciji.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih spletne akcije oziroma z njo povezane nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.spasteater.com.

Za dodatne informacije v zvezi s spletno akcijo lahko udeleženci pišejo na naslov marketing@spasteater.com Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani organizatorja ter facebook profilu @Spasteater.

 

Ljubljana, 7. 1. 2020


Ta stran uporablja piškotke, da lahko zagotavlja najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Če nadaljujete, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani... OK